Maria-Hilf Kirche / Najswietszej
Marii Panny Wspomozenia Wiernych

Ks. Stabika 9
44-100 Gliwice Sosnica

[Schlissen]